De moeilijkheid zit ‘m niet in de nieuwe ideeën, maar in het ontsnappen aan de oude, die tot in de verste uithoeken van ons hoofd zitten.

John M. Keynes

“Nog nooit heb ik zoveel relevante informatie op een site over schrijven gevonden!”
[Een gebruiker van deze website in een mail aan de Stichting Schriftontwikkeling]

De Stichting Schriftontwikkeling is opgericht door een aantal staatsgediplomeerde handschriftdocenten die het onderwijs, ouders en kinderen beter willen inlichten over de mogelijkheden tot een regelmatig geschreven en functioneel handschrift.

Privégegevens:

Wij vragen nooit om uw privégegevens. Wie de Stichting Schriftontwikkeling mailt krijgt ook weer per mail antwoord. De contactgegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het mogelijk maken vragen te stellen en antwoorden te krijgen.

======================================================================

Schrijven en lezen

Voor het eerst effectief gecombineerd!

In zijn nieuwe boek Exit Dyslexie legt prof. dr. Erik Moonen uit hoe de beste combinatie te maken is tussen schrijven en lezen en wel in die volgorde. Hier is veel te lezen over de effectiviteit van de “Alfabetcode” (Alle kinderen kunnen een vlotte lezer worden). Ook algemene inzichten over het onderwijs worden hier uiteengezet. Met name over het lees- en handschriftonderwijs. Nooit eerder was een spellen-lezendidactiek zo functioneel verbonden met het leren schrijven.

De hele werkwijze van de Alfabetcode is beschreven in het boek “Exit Dyslexie”

ISBN9789022336540 | UitgeverManteau | 1e Druk | Verschenen 10-09-2019 | Bladzijden 464 pp

Wat is nu de kracht van deze lees-/schrijfmethodiek en waarom is deze combinatie nooit eerder zo effectief geweest?

Zowel het leren spellen/lezen (beide zijn keerzijden van dezelfde munt) als het schrijven, worden in de beginperiode ingevuld door analyse-oefeningen. Voor het leren lezen zijn dat klankanalyse-oefeningen met grote aandacht voor een nauwkeurig onderscheid in klanken, voor het leren schrijven zijn het grafische vormeigenschappen die nauwkeurig geanalyseerd worden. In beide werkwijzen gaat het oefenen in nauwkeurig waarnemen en nauwkeurig uitvoeren aan het leren lezen en het leren schrijven vooraf.
Zodra het leren schrijven en lezen na die beginperiode wordt gestart, is het schrijven van ‘verlichamende’ betekenis. Al lang is ontdekt dat met de hand geschreven tekst dieper wordt verwerkt en beter wordt onthouden. Het meest logisch is het als die koppeling van hersenen en lichaam plaatsvindt door de te leren letters daadwerkelijk te schrijven met de hand.

Uit het onlangs gehouden PISA-onderzoek blijkt dat jongeren steeds minder vaak lezen en het lezen ‘saai’ vinden.
Dat laatste kan natuurlijk niet waar zijn. Lezen is geen standaard handeling die ‘saai’ is. Lezen is het lezen van een verhaal en het hangt helemaal van het verhaal af of het een saaie bezigheid wordt. Hoe zou een verschrikkelijk spannend verhaal ‘saai’ gevonden kunnen worden.
Er zit uiteraard iets heel anders achter. De leesvaardigheid in het algemeen is dalende. Geen wonder dat het dan niet ‘leuk’ gevonden wordt. Een spannend verhaal moet wel vaart blijven behouden om nog steeds te boeien. We zouden ons kunnen afvragen of er soms een gemeenschappelijke oorzaak is voor het afnemen van de leesvaardigheid. En of dit niet soms samenhangt met de toenemende ‘dyslexie’. Zou het misschien ook kunnen dat er iets aan de hand is met de methodiek van het leren lezen en spellen? Het ene kind is sneller in verwarring gebracht dan het andere. Het is de kracht van de ‘Alfabetcode’ dat het in de beginperiode alle kansen op verwarring uitsluit. Zo bouwt het kind het zelfvertrouwen op dat nodig is om later schijnbare spelling-inconsequenties aan te kunnen. Als het kind eenmaal het systeem van het alfabet, de Alfabetcode dus, doorheeft, leert het in hoog tempo lezen. Het tempo dat ook nodig is om een verhaal meeslepend te laten zijn.

Lees hier meer over de Alfabetcode  en ga zeker ook naar www.alfabetcode.be\

 

Mogelijkheden van distale grafomotoriek

Met gepaste trots vermelden we het volgende:

Jaren geleden trokken we de consequentie uit een wetenschappelijke bevinding, namelijk dat de grote motoriek zich niet voorafgaand aan de fijne motoriek ontwikkelt, maar gelijktijdig mèt. Dit betekende het einde van het proximaal-distaalprincipe (eerst groot oefenen, dan pas klein)

De bestuursleden Astrid Scholten en Ben Hamerling onderzochten daarop de consequentie ervan in de mogelijkheden van het jonge kind en publiceerden hun bevindingen.

Dat leverde een artikel op dat in het Tijdschrift voor Remedial Teaching verscheen in maart 2005. Vorig jaar heeft de Roma Tre University gevraagd of ze dit artikel mochten vertalen voor het Italiaanse basisonderwijs.  Het resultaat is hier verschenen:

https://associazionetokalon.com/forme-coloritura-grafia/

Of via deze link:

https://www.tokalonmatematica.it/forme-coloritura-grafia/

De oorspronkelijke Nederlandse versie kunt u aanvragen via info@schriftontwikkeling.nl

Deze is geheel in fullcolor.

======================================================================

Interview

Een interview van een paar jaar geleden is nog steeds actueel!

Hebben fysiotherapeuten iets te maken met handschriftontwikkeling??

=================================================================

Blokschrift in groep 3?

Steeds meer scholen laten de kinderen blokschrift schrijven. Want dat ziet er eenvoudiger uit…!

Echter… wie denkt dat wat simpel oogt, daarom simpel te maken is, is een simplist. 

Zie voor het bewijs: https://www.schriftontwikkeling.nl/interview-blokschrift-of-verbonden/

==================================================================

Bijzondere pen voor wie kinderen begeleidt naar een beter handschrift…

Nog steeds verkrijgbaar: de anti-ballistische pen. Deze pen maakt een onregelmatige beweging tijdens het schrijven bewust door een klein geluidje. Gebleken is dat versnelde bewegingen tijdens het schrijven, de regelmaat verstoren. Deze ballistische bewegingen worden door de anti-ballistische pen hoorbaar en dus bewust gemaakt. Met als resultaat een zich direct verbeterend handschrift.

Zie ook wat David Didau, onderwijskundige in Engeland hierover schrijft:

Handwriting matters

Didau: “I’ve trialled the pen in with a number of students in some of the schools I work with and, so far, impressions have ben very favourable. Some students love using the pen, and, while others initially hate it, all do seem to improve. ”

======================================================================

MEDIA

In veel dagbladen het bericht dat de kwaliteit van de handschriften terugloopt.

Dit is al een jarenlang zich voortslepende ontwikkeling waarbij goede adviezen niet worden opgevolgd. Ook uitkomsten van onderzoek worden genegeerd. Wat is de oorzaak en wat de oplossing?

Handschriftkwaliteit is niet te oefenen door meer oefening. Kwantiteit in oefenen is geen oplossing voor fout gedrag. Je wordt dan steeds ‘beter’ in de ‘fout’. Oefening baart alleen kunst als de oefening goed wordt uitgevoerd. Anders raakt de fout alleen maar steeds sterker geconsolideerd en geautomatiseerd. Het is begrijpelijk dat bewegingstherapeuten steeds maar weer zullen benadrukken dat je een kind met een slecht handschrift naar een fysiotherapeut moet sturen, maar helemaal zonder de mogelijkheid tot belangenverstrengeling is dit advies uiteraard niet. Het kan veel effectiever en ook veel goedkoper.

In het schrijfonderwijs is al tijden het misverstand gaande als zou je fijne motoriek kunnen oefenen. Je kunt een kind wel aan een insteekmozaïekje zetten of meer met een schaar laten knippen, maar daar zal het kind niet zuiverder van op een viool gaan spelen, of beter knikkeren of een beter handschrift ontwikkelen. Er is nog nooit ‘transfer’ (overbrenging) van fijnmotorische kwaliteit van de ene naar de andere vaardigheid aangetoond. Elke vaardigheid heeft zijn eigen kwaliteitskenmerken en hieraan moet je je dus houden. Voor een goed handschrift moet je een kind doodeenvoudig leren wanneer een letter goed is en wanneer niet. Daar zijn kenmerken (criteria) voor en die zijn een kind goed aan te leren. Het ondeskundige advies om meer ‘schrijfkilometers’ te maken is juist verkeerd, omdat je dan je fouten steeds meer automatiseert!

Een slecht handschrift heeft dus niets met een slechte motoriek te maken. 
Ouders weten vaak zelf wel dat hun kind de fijnste vingeracties kan uitvoeren, maar toch last heeft van een niet bruikbaar handschrift. Wat is er dan wél mis?
Er is een verkeerd handschriftonderwijs gaande in de basisschool en er worden in het voortgezet onderwijs geen afspraken gemaakt over de handschriften die dagelijks de communicatie dienen. En in de maatschappij geldt het grote misverstand dat het slechte schrijven iets met de fijne motoriek te maken heeft, terwijl dit niet het geval is. En op de PABO wordt de didactiek van het handschriftonderwijs onvoldoende serieus genomen. Sommige handschriftdocenten op de PABO beschikken zelf niet over een voorbeeldhandschrift en hebber er soms ook geen opleiding voor gevolgd. Managers en directies van pabo’s hebben vaak geen enkel inzicht in goed handschriftonderwijs, waardoor totaal verkeerde mensen voor dit vakgebied kunnen worden aangesteld.

Studenten op de pabo leren bijvoorbeeld niet hoe je een goede handschriftmethode van een slechte kunt onderscheiden en een verkeerde methodiek kan verstrekkende gevolgen hebben voor de effectiviteit van het geleerde. Verkeerde methodieken veroorzaken namelijk ‘verwarring’ en dat is desastreus als het gaat om een nauwkeurige uitvoering van het handschrift. Je kunt zulke methodieken aan hun resultaten herkennen. Als in de bovenbouw alle handschriften verschillend zijn, weet je in elk geval dat een rode lijn voor dit vak op die school ontbreekt. Maar als in de onderbouw alle pas aangeleerde letters ook al sterk verschillend worden weergegeven duidt dit in elk geval ook op een methodiek die willekeur in vormgeving mogelijk maakt.

Wat nu?
Wij helpen (geheel gratis) vele kinderen (altijd samen met hun ouders) in korte tijd aan een goed handschrift. Een paar duidelijke afspraken waar iedereen zich aan moet houden worden vooraf gesteld. We willen alleen maar zo werken als we een overduidelijke kwaliteitsverbetering tot stand kunnen brengen. Als iedereen zich aan de afspraken en kwaliteitscriteria houdt is binnen afzienbare tijd een handschrift weer functioneel. Inderdaad kunnen docenten in het voortgezet onderwijs vaak de handschriften niet meer decoderen en vaak de kinderen zelf ook niet meer. Aan de dalende cijfers is dan te zien dat er een probleem is. Het handschrift is namelijk nog steeds van belang. Gebleken is uit verschillende onderzoeken dat handgeschreven aantekeningen dieper worden verwerkt en beter worden onthouden. Ook het leren lezen en spellen verlopen veel beter als de woorden geschreven worden (overigens wel in verbonden schrift en niet in het populaire blokschrift, want anders ontstaan er bijzondere problemen bij veel kinderen.)

Voor scholen in het voortgezet onderwijs kunnen we (gratis) langskomen en een compleet herstelplan leveren. Zoekt u in dat geval contact via het mailadres van deze stichting: info@schriftontwikkeling.nl Bedenk dit: het probleem is heel goed op te lossen, maar ieder moet zich aan de gemaakte afspraken houden.

 SIRE actie: lopen jongens achter op meisjes?

Ook nu weer door de actie van SIRE om op een bepaalde manier voor jongens op te komen, kom ik weer de vele malen herhaalde opmerking tegen dat jongens op de meisjes achterlopen. Vaak wordt dan ook de motoriek van de jongens als minder ver ontwikkeld beschouwd. Meisjes schrijven ‘netter’ en jongens schrijven ‘slordig’. Hun fijne motoriek is nog niet zo ver ontwikkeld, zo wordt vaak gesteld.

Een aantal keren deden we in diverse groepen de naald-en-draad-proef, waarbij vanaf het startsein de draad zo snel mogelijk door het oog van de naald gehaald moest worden. De jongens liepen daarbij nooit achter op de meisjes. Misschien ook wel doordat in die opdracht de uitdaging een rol speelde. Maar dat maakt alleen maar des te duidelijker dat uitdaging voor jongens een grote rol speelt in de kwaliteit van de handeling.

Als jongens zo achter lopen op de meisjes, hoe valt dan toch te verklaren dat alle fijnmotorische beroepen in het verleden, zoals instrumentmaker, kalligraaf, diamantslijper, horlogemaker, lettersnijder, fijnschilder en kleermaker in eerste instantie mannenberoepen waren?

Vroeger waren vrijwel alle beroemde uitvinders, componisten, schrijvers en schilders doorgaans mannen. De mannen liepen in elk geval niet achter op de vrouwen. En een redelijke verhouding treffen we in elk geval aan bij bespelers van een muziekinstrument.

Zou het niet zo zijn dat het verwachtingspatroon de belangrijkste rol speelt bij dit soort verschijnselen?

 

 


“De pengreep leer je in de bouwhoek” ??!

In het blad van de Algemene Onderwijs Bond van 17 december 2016 is een interview opgenomen onder de titel “De pengreep leer je in de bouwhoek”.
Omdat de geïnterviewden blijk geven van apert amateurisme op het gebied van handschriftontwikkeling en handschriftbegeleiding is het de moeite waard dit artikel per uitspraak van vakkundig commentaar te voorzien.

Hoe amateurs zich bezig houden met een vakgebied dat ze niet beheersen en zo niet alleen verkeerde aannames in stand houden, maar er zelfs nog een aantal aan toevoegen.

 

Voor ouder nieuws zie de pagina NIEUWS

 

MOETEN KINDEREN NOG WEL LEREN SCHRIJVEN?

Uit steeds meer onderzoek blijkt: Handgeschreven aantekeningen worden dieper verwerkt en beter onthouden dan ingetoetste.
Daarbij geeft verbonden schrift het beste resultaat, omdat daar geen verkeerde lettertekens in gebruikt kunnen worden en er vanzelf woordverband ontstaat.
Verbonden leren schrijven is niet moeilijker dan los schrijven. Het omgekeerde is zelfs het geval. Lees hieronder en verderop op deze website alles over verbonden schrift en blokschrift.

 

 

Blokschrift of verbonden?

Zie voor het interview in het magazine SCHOOL! van de Vereniging van Openbaar Onderwijs ons commentaar:

Interview blokschrift of verbonden schrift

Zie ook de desbetreffende pagina van de website www.alfabetcode.be/

Meer links naar vakkennis over blokletters vergeleken met verbonden schrift
https://www.schriftontwikkeling.nl/blokletters/

https://www.schriftontwikkeling.nl/faq-veel-gestelde-vragen/#12

Veel informatie die we geven is geïntegreerd in verschillende onderwerpen te lezen. Ten dienste van de lezer hebben we de verspreid voorkomende informatie over een onderwerp als schrijfpatronen deze keer gebundeld op één pagina: “Schrijfpatronen en een alternatief
Ook van het onderwerp ‘motoriek‘ is een samenvattende pagina gemaakt: “Motoriek versus vaardigheid“, over de relatie tussen de motorische ontwikkeling en de culturele vaardigheid.

Over het schrijven van ‘losse letters’ (blokletters) kunt u meer lezen bij vraag 12 van de FAQ en op de pagina Blokschrift.


Over deze website
Deze website biedt zoveel mogelijk vakkundige informatie over schrijven, de techniek en het resultaat. Handschriftontwikkeling dus, waarbij we ook bespreken wat er van terecht komt. Informatie voor leerkrachten in het Basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook voor ouders die hun kind aan een beter handschrift willen helpen, of kinderen/volwassen die zelf graag willen werken aan een beter handschrift. Een website die tegelijkertijd allerlei misstanden en verwarringbrengende ontwikkelingen in kaart brengt.
Deze website (sinds 2001) bevat voor velen een compleet nieuwe kijk op het leren en onderhouden van een goed handschrift en voor sommige bezoekers is dat een ‘ongemakkelijke waarheid’…

Voor velen is het echter, getuige hun vele reacties per mail, een uiterst interessante en leerzame ontmoeting.
Onthoud één ding: wij kunnen iedereen een goed handschrift aanleren. Dat heeft allemaal niets met motoriek te maken (en dat tonen we op deze website veelvuldig aan), maar alles met

1. goede instructie

2. goed voordoen op een uitdagende manier

3. het geven van inhoudelijke feedback. Dus niet ‘slordig’, ‘mooi’, ‘netjes’ of ‘over’.
Als in een groep slechte en onregelmatig geschreven handschriften voorkomen en de leerkracht is niet in staat om deze te verbeteren, ligt dat niet aan het kind, maar aan de leerkracht.

We adviseren ook wel per mail om handschriften te verbeteren. Velen maken gebruik van deze ‘hulp op maat’.

Een mail die we ontvingen:
Schriftontwikkeling is top!
Mon, 23 May 2011 22:38:31
Ons contact werd anderhalf jaar geleden wat bruut verbroken; ik kreeg op mijn werk een cursus voor mijn kiezen waar al mijn privetijd in ging zitten, daarna ben ik steeds voornemens geweest nog mijn dank te betuigen, maar daar is het steeds niet van gekomen.
Bij deze daarom, beter laat dan nooit, mijn dank voor het verbeteren van mijn handschrift! Nog steeds schrijf ik in het lettertyp dat u gebruikt, en regelmatig krijg ik complimenten over de leesbaarheid; dat is een heel verschil met enkele jaren geleden!
Misschien zijn de scherpste kantjes er op dit moment vanaf, maar ik merk dat ik mijzelf goed kan corrigeren wanneer ik het niet meer mooi vind.
Heel erg fijn om dat inzicht te hebben.

Nogmaals mijn dank voor al uw inspanningen en mijn excuses voor het abrupt verbreken van het contact, ik hoop dat ik uw enthousiasme daarmee niet verminderd heb!

Met vriendelijke groet,
Victor Sluiter

Zie ook andere reacties van bezoekers.

 

Special!

 

ONDERWIJS
Slechte handschriften ontstaan door onvoldoende onderwijskwaliteit. Het begint logischerwijze al in de onderbouw. In veel scholen ‘geloven’ ze werkelijk alles!

Er zijn leerkrachten die werkelijk geloven dat je van het op één been staan beter leert schrijven, of dat je met twee armen tegelijk groot en staande moet oefenen wat je in feite slechts met een paar vingers van één hand klein (op mm-niveau) en zittend met een goede houding en greep moet oefenen en uitvoeren. Er lijkt iets heel grondig mis met de vakkennis en het inzicht binnen het onderwijs…

Ook schaffen scholen methodes aan die door amateurs met een vlotte babbel en beloftevolle reclamezinnen zijn gemaakt.
Dat er nog steeds veel leerkrachten zijn die geloven in ‘schrijfpatronen‘, ondanks ook maar de geringste (wetenschappelijke) aanwijzing dat dit effect heeft, is een regelrecht bewijs voor de veel te veel voorkomende goedgelovigheid in het onderwijs. (Zie hiervoor ook ‘Het grote misverstand‘ en Schrijfpatronen en een alternatief.)
In de bovenbouw laten de leerkrachten de leerlingen heel vaak maar gewoon los. “De kinderen moeten nu een persoonlijk handschrift ontwikkelen,” zeggen ze dan.
Uiteraard is dit een zwaktebod. Men is niet meer in staat om de leerlingen nog te begeleiden in hun handschriftontwikkeling en laat alles dan maar gaan. Waar leerkrachten in de onderbouw nog veel tijd aan hebben besteed wordt dan allemaal overboord gegooid. Men zou dat ook eens met spellen of rekenen moeten doen…

BEWEGINGSTHERAPEUTEN
Geleidelijk aan heeft een groot aantal betaalde ‘hulpverleners’ een basisvaardigheid in het Primair Onderwijs overgenomen: de bewegingstherapeuten. De basisvaardigheid heet ‘handschriftontwikkeling’.
Zodra echter amateurs op het gebied van lettervormgeving en de bijbehorende didactiek zich met handschriftontwikkeling gaan bezighouden, moeten ze rekening houden met ons vakkundige commentaar.
Lees in dit verband vooral onze besprekingen van amateuristische publicaties onder de knop ‘Bespreking handschriftdidactische uitgaven‘. Hier kunt u heel veel vakkennis en/of inzicht mee opdoen!

Voor ouders zijn vele pagina’s wel zwaar. De pagina’s zijn over het algemeen voor leerkrachten in het primair en secundair onderwijs geschreven. Ze kunnen er echter ook veel informatie over het onderwijs aan hun kinderen opdoen.

Een voorbeeld
Bestaat er fijne motoriek? Niemand heeft dit totnogtoe kunnen aantonen. Dit punt zo aan de orde stellen lijkt een vreemde gedachte voor de meeste leerkrachten in het basisonderwijs. Dat er fijne en grote motoriek bestond leerde je toch tijdens de opleiding? En de grote motoriek moest je toch eerst ontwikkelen en dan de fijne?

Het is voor velen een hele ontdekking dat motorische oefeningen niet het gewenste effect hebben op andere vaardigheden. En dat je dus heel vaak je tijd verdoet, met zinloze oefeningen. Wie wèrkelijk denkt dat je ‘motoriek’ kunt oefenen en dat een positief effect daarvan dan ‘overspringt’ naar een vaardigheid als vioolspelen of schrijven of misschien zelfs wel op de goede bewegingen tijdens het schaken, raden we ernstig aan om de pagina ‘Motoriek‘ te lezen.

Er bestaat geen transfer tussen taakspecifieke, culturele vaardigheden.
Totnogtoe heeft ook niemand die kunnen aantonen. U kunt het zelf ook wel begrijpen: Iemand kan nu eenmaal nooit een goede horlogemaker worden door middel van een cursus diamantslijpen. En ook niet als hij horlogemakersbewegingen oefent.
Maar op al uw cursussen, de pabo waar u werd opgeleid of de school waar u werkt zeggen ze het anders??
Iemand heeft niet meer gelijk omdat iedereen het zegt, net zo min als iemand ongelijk heeft als verder niemand het zo zegt.

U ziet, we gaan terug tot de basis en gooien heel wat aannames in de prullenbak. Dat ze al lang bestaan maakt daarbij niet uit. Men heeft tenslotte ook heel wat eeuwen gedacht dat de aarde in het middelpunt van het heelal stond en plat was…
En een vrijwel 100% meerderheid was hiervan overtuigd!

In onze bespreking van publicaties over handschriftontwikkeling kunt u heel goed de visie en vakkennis van de Stichting Schriftontwikkeling lezen.

De Stichting Schriftontwikkeling, het enige genootschap van vakkundige staatsgediplomeerde handschriftdidactici, staat regelmatig in het nieuws:

December 2010 in VAKWERK van Beter Onderwijs Nederland
BON-Artikel

TELEVISIE
Handschriftontwikkeling in het nieuws 16 september Omroep MAX
Kijk ongeveer in het midden van de uitzending. Vraaggesprek over het feit dat de handschriftkwaliteit in het onderwijs steeds slechter wordt en oma dus beter schrijft dan haar kleinkinderen.

[In JSW van oktober 2011 is een artikel verschenen over een andere instrumentele vaardigheid die kinderen aan te leren is en waar ook de relatie met het schrijven als instrumentele vaardigheid aan de orde komt.]

Wat doet de Stichting Schriftontwikkeling?
We richten ons op lettervormgeving en de didactiek daarvan. Dat is ons vakgebied.
Onze doelgroep bestaat daarmee in eerste instantie uit onderwijsgevenden.
Ook ouders en hun kinderen kunnen een beroep op ons doen (zie de speciale ouderpagina).
Bewegingsleer, motorische therapieën en alle daarvan afgeleide cursussen en activiteiten vallen uiteraard niet onder onze doelgroep. Schrijven is geen ziekte of afwijking. Ook is het geen natuurlijke bezigheid. Het is een culturele vaardigheid die iedereen aan te leren valt, mits de lettervormgeving ervan goed wordt uitgelegd en de voorbeelden excellent worden voorgedaan.
Bewegingstherapeuten zullen hier dus niets van hun gading kunnen (/horen te ) vinden, want we geven op onze website in geen enkel geval bewegingsadviezen. Voor bewegingstherapeuten, die hier per ongeluk (?) terecht zijn gekomen, hebben we een speciale uitlegpagina ingericht. “Aan de bewegingstherapeuten”

De pagina’s die we voor dit doel hebben gemaakt zijn niet altijd even kort. We willen alles zo goed mogelijk uitleggen en voor sommige onderwerpen is doodeenvoudig veel tekst (vakkennis) met veel voorbeelden nodig.
Sommige onderwerpen komt u op meerdere pagina’s tegen. Dat komt, omdat een webpagina er niet van uit kan gaan dat iedereen alle pagina’s leest. Is een bepaald onderwerp of een onderbouwing op een andere pagina opnieuw nodig, dan wordt de benodigde uitleg en onderbouwing dus opnieuw meegegeven.

DOEL
De Stichting Schriftontwikkeling wil de kwaliteit van het handschriftonderwijs en handschriftbegeleiding aanzienlijk verbeteren.
Dat kan de Stichting Schriftontwikkeling, omdat ze de laatste jaren veel onderzoek gedaan heeft naar verbetermogelijkheden van handschrift en handschriftonderwijs, waaruit duidelijk naar voren kwam dat slechte handschriften over het algemeen niet nodig zijn, mits er juiste instructie wordt gegeven. Daarbij heeft de Stichting Schriftontwikkeling vastgesteld dat er van de hedendaagse schrijfmethodiek weinig tot geen uitdaging uitgaat, terwijl uitdaging juist de nummer 1 is als het om kwalitatief goed onderwijs gaat. Daarom heeft ze voor alle leerjaren uitdagend handschriftoefenmateriaal ontwikkeld, waar kinderen zich geprikkeld door voelen aan lettervormgevingsregels tegemoet te komen. Scholen die dit eens willen uitproberen kunnen dit gratis aanvragen bij de Stichting Schriftontwikkeling. Vraag dan naar ‘proeflesmateriaal‘.

Ook helpen we geheel gratis, mensen die graag hun handschrift of dat van hun kind willen verbeteren. Soms is een enkele aanwijzing voldoende, soms is de begeleiding op afstand wat intensiever.

De Stichting Schriftontwikkeling geeft aan het onderwijs, ouders en leerlingen informatie via deze website en doet dit ook door regelmatig lezingen op scholen en instellingen zoals schooladviesdiensten te geven. Daarnaast worden vragen van bezoekers van deze website doorgaans uitgebreid beantwoord.
Al enkele jaren wordt deze informatie ook verstrekt en versterkt door middel van een aantal eigen publicaties.

De Stichting Schrifontwikkeling is de enige instelling op het gebied van handschriftonderwijs, die uitsluitend uit eerstegraads bevoegde handschriftdocenten bestaat en ze maakt zich daarmee tevens sterk voor een vakzuivere benadering van het vakgebied handschriftonderwijs.

AMATEURISME, WAARONDER MASTERSTUDIES
In de laatste decennia is dit vakgebied door diverse belendende disciplines en andere amateurs geannexeerd geraakt. Er worden regelmatig cursussen gegeven en boeken geschreven door mensen die geen enkele lettervormgevende en bijpassende handschriftdidactische opleiding hebben genoten. Soms zijn het ‘bewegingsdeskundigen’ of ‘orthopedagogen’ of gewone onderwijzers, die niet schromen zich dit domein toe te eigenen. Dit vakgebied wordt in dat geval meer gezien als middel, dan als doel. U kunt zich zelf wel voorstellen dat dit de duidelijkheid en vooral de kinderen niet ten goede komt. Alleen vakkundigen zullen voldoende kennis van zaken hebben en over de bijbehorende vaardigheid beschikken, om de vragen op dit gebied te beantwoorden en te laten zien waar het bij een goede handschriftontwikkeling om gaat. (U komt een aantal van hen tegen op onze pagina media).
Ook worden handschriftmethodes vaak gemaakt door mensen zonder handschriftdidactische opleiding en zonder lettervormgevingsvaardigheid. Ze hebben vaak geen idee van de laatste wetenschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Hoe meer beweging in een schrijfmethode als uitgangspunt dient, hoe amateuristischer de maker(s).
U ziet dat de kwaliteit van het handschriftonderwijs op diverse manieren onder druk staat.

We hebben in de afgelopen jaren vastgesteld dat het niet voldoende helpt als we alleen maar vechten vóór goed handschriftonderwijs. Het impliceert tegelijkertijd dat we moeten vechten tégen praktijken die het handschriftonderwijs bedreigen en een verkeerd beeld afgeven. Er zijn vooral veel amateurs die geld verdienen aan dit onderwijskundig onderwerp. Veel leerkrachten in het basisonderwijs gaan er van uit dat als iemand een methode schrijft hij/zij vanzelf ook ter zake vakkundig is opgeleid. Dit is niet het geval. De meeste schrijfmethodes zijn door amateurs geschreven. Uitgevers doen te weinig moeite om aan vakkundige auteurs te komen. Ze zouden op zijn minst kwaliteitsgeregistreerde handschriftdidactici horen te zijn.

In diverse pagina’s willen we duidelijk maken dat voor een goede benadering van het handschriftonderwijs lettervormgevingsvakkennis nodig is. Zoveel mogelijk maken we u als lezer deelgenoot van onze vakkennis. Dat doen we door helder uit te leggen hoe de lettervormgeving van het Westerse schrift in elkaar zit en door misleidende publicaties van auteurs zonder lettervormgevingsachtergrond voor u te analyseren (zie onze pagina, “Publicaties over handschriftontwikkeling”). Want het aantal publicaties van amateurs, die zich niet bij hun leest weten te houden, is groeiend.

Masters
De laatste tijd komen daar ook nog weer de publicaties bij van een geheel nieuwe groep ‘specialisten’. Dat zijn de eindwerkstukken/scripties van masters als Special Educational Needs (SEN), Orthopedagogiek en Remedial Teaching. Geschreven door leerkrachten uit het basisonderwijs, niet gehinderd door enige lettervormgevingsopleiding en daarbij behorende  kennis en vaardigheid, die soms een waterdun onderzoek op één school uitvoeren en daar vergaande aanbevelingen aan verbinden. Dit alles om zich de zo fel begeerde mastertitel te verwerven. Na afloop wordt zo iemand als een specialist op het onderzochte gebied beschouwd. U begrijpt wel dat dit niet waar kan zijn. Een enkel onderzoek op andermans vakgebied kan nooit eenzelfde kennis en vaardigheid tot stand brengen als dat van de jarenlang geschoolde en gekwalificeerde vakman.
Elke toekomstige ‘master’ en zijn/haar begeleider, die zich met dit vakgebied gaat bezighouden, mag er daarom op rekenen dat het gepubliceerde eindwerkstuk op deze website vakkundig en daarmee grondig geanalyseerd zal gaan worden.

U begrijpt: Dit groeiende aantal publicaties brengt, geheel onnodig, veel leerkrachten en ouders die met handschriften te maken hebben in verwarring. Dit is dan ook de reden dat we dergelijke publicaties scherp analyseren en er altijd een duidelijke onderbouwing aan meegeven die iedereen kan controleren. We doen dit tenslotte ten dienste van alle kinderen die op heel veel scholen nog steeds, voor de schrijfvaardigheid volkomen zinloze (motorische) oefeningen doen en de instructie en oefeningen die ze, i.v.m. de specifieke vormgevingskenmerken van het Westerse schrift behoren te doen, juist niet krijgen.

Een hoogleraar schreef ons nog het volgende:
Duidelijk is dat u zeer gemotiveerd doende bent op basis van echte argumenten, en niet louter polemisch.

We gaan in op alle hete hangijzers die er maar in het handschriftonderwijs denkbaar zijn. Inmiddels hebben we werkwijzen ontwikkeld, waarmee ELK kind in staat is om op voldoende niveau letters vorm te geven en weten we èlk gedeformeerd handschrift weer in korte tijd te repareren.

Enkele voorbeelden van wat u op deze website kunt aantreffen:

Met het door de Stichting Schriftontwikkeling ontwikkelde blokschrift heeft een negenjarige leerling van een basisschool in juni 2009 een handschriftwedstrijd gewonnen!
Zie hiervoor de volgende link: http://www.schrift-online.nl/schrift/home.asp
Kijk vervolgens bij ‘Laatste nieuws’.

EEN AANTAL ONDERWERPEN VAN DEZE SITE

Welke methode moeten we in vredesnaam kiezen. Er zijn er wel meer dan tien! Is er nog verschil?
Ja, maar de meeste handschriftmethoden hebben een zelfde werkwijze. Hoe komt u tot een verantwoorde keuze? Lees erover op de pagina ‘Schrijfmethoden‘. Bedenk ook dat goed schrijfonderwijs niet afhankelijk is van de gebruikte methode, maar van de kwaliteit van de leerkracht. De Stichting Schriftontwikkeling is al op heel wat scholen langs geweest om gezamenlijk aan de kwaliteit te werken.

Moeten kinderen al vanaf groep 3 blokletters leren schrijven?
Zeker niet. Lees veel feitenkennis over dit onderwerp op de pagina blokschrift!

Tel je pas mee als je een digitaal bord in je klas hebt hangen?
Kijk op de pagina Digitale en analoge borden

Hoe kun je handschriftpublicaties op waarde beoordelen?
Kijk bij de besprekingen van publicaties onder ‘Niet onderwijsgevenden’.

Verder:
Een artikel van de Stichting Schriftontwikkeling over het vakgebied handschrifontwikkeling in ons onderwijs:
Het handschift: basis van onze cultuur en ons onderwijs!
En er zijn door u nog veel meer artikelen te downloaden, die de echte vernieuwing in het handschriftonderwijs als onderwerp hebben.
In JSW (Jeugd in School en Wereld) is in oktober 2011 een artikel verschenen dat het begeleiden van een instrumentele vaardigheid als onderwerp heeft.

Zoals u zult zien worden op deze website zoveel mogelijk onderbouwde feiten over handschrift- en toetsenbordvaardigheidsontwikkeling verzameld. Door middel van veel illustraties willen we misverstanden voorkomen. Het schrijfonderwijs is binnen het onderwijs het minst begrepen van alle specialisaties (tot en met het ministerie van onderwijs, die het vak bij de overgang van de Lager Onderwijswet uit 1920 naar de Wet op het basisonderwijs van 1981 doodeenvoudig vergeten is.)
Daar zijn verschillende oorzaken voor, die we u in de volgende webpagina’s zullen toelichten.

Door prikkelende en soms scherpe analyses en vanuit een NO NONSENSE-optiek willen we niet alleen een onderbouwde visie overdragen, als ook reacties te weeg brengen, waardoor het handschriftonderwijs alleen maar duidelijker gepreciseerd kan worden. Een grondige dialoog tussen vakkundigen en het toepassingsgebied in het onderwijs is namelijk onmisbaar bij verbeteringsprocessen. Door vele publicaties over handschriftontwikkeling, als ook het houden van lezingen in Nederland en België is deze discussie inmiddels flink op gang gekomen. We ontvangen in toenemende mate bijval bij ons streven naar ‘ontmotorisering’ van het schrijfonderwijs, zelfs van bewegingstherapeuten!

http://kapoentjes.blogspot.com/2009/01/over-de-ontwikkeling-van-de-fijne.html
http://nieuwsbrief-leren.skynetblogs.be/post/7152802/stichting-schriftontwikkeling

been
Steeds meer leerkrachten zien in dat het staan op één been of het eindeloos met twee armen tegelijk draaien van schrijfpatronen, geen bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het handschrift.

Met twee handen tegelijk, gestrekte vingers en aan hand-/oogcoördinatie doen we toch niets...

Met twee handen tegelijk, veel te dik materiaal en daardoor gestrekte vingers. Hand-/oogcoördinatie en het oefenen van nauwkeurigheid is niet belangrijk…
Afbeelding te zien op het boek Write Dance…

Niet alleen steeds meer leerkrachten zien ook dat goed onderwijs altijd ‘evidence based’ moet zijn, maar dit is eveneens een eis vanuit het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsraad.
We zijn daarmee weer duidelijk op weg naar de cognitief vormgevende kwaliteiten die het handschriftonderwijs van oorsprong had. Goed schrijven is tenslotte niet minder dan kalligraferen.
Daarom zijn we ook in toenemende mate positief gestemd. We zien een vergrotend inzicht in wat de rol van het handschrift, de meest gebruikte verwerkingstoepassing in het onderwijs, werkelijk inhoudt.

De laatste tijd krijgen we van steeds meer scholen te horen dat ze over zijn gegaan tot de cognitieve werkwijze die door de Stichting Schriftontwikkeling wordt bepleit en dat dit tot merkbaar beter resultaat leidt. Ze begrijpen nu ook dat het voor het handhaven van de handschriftkwaliteit ná de basisschool, belangrijk is dat behalve de leerkrachten ook de kinderen kennis hebben van lettervormgeving. Alleen op die manier kunnen ze veranderingen in hun handschrift naar waarde schatten en bijsturen als dat nodig is. Eindelijk valt een goed handschrift ‘uit te leggen’!

Het handschriftonderwijs biedt een fantastische gelegenheid om kinderen niet alleen kennis te laten maken met schitterende lettervormen die ze zelf kunnen maken, maar biedt de leerkracht ook de gelegenheid om bij het kind een volwaardig en zeer bruikbaar handschrift te ontwikkelen. Velen weten wat een plezier het is als kinderen ontdekken hoe ze de kwaliteit van hun handschrift kunnen verbeteren. Over de mogelijkheden daartoe gaat deze website. Aarzelt u niet om ons vragen te stellen als die bij het lezen van deze pagina’s bij u opkomen. Het is wel aan te bevelen om voorafgaande daaraan zoveel mogelijk artikelen van onze website (zie knop ARTIKELEN) te downloaden en te lezen.

We wensen u een interessante rondgang op deze website.

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons mailen:

info@schriftontwikkeling.nl

Voor de terugkerende bezoeker: extra aandacht voor….

Er is een pagina bijgekomen met de verworvenheden van de Stichting Schriftontwikkeling, sinds haar oprichting.

In februari 2011 schreven enkele bestuursleden een artikel over “Hoe leer je letters het beste aan” in het bekende didactische magazine ‘Jeugd in School en Wereld” (JSW).
Dit is aan te vragen bij de Stichting Schriftontwikkeling; info@schriftontwikkeling.nl
Nieuw is de pagina “Schrijfpatronen en een alternatief” onder ‘Handschriftonderwijs’.
Nieuw is ook de pagina “Motoriek versus vaardigheid’.

Wie een studie doet met als onderwerp handschriftontwikkeling, raden we vooral aan de ‘besprekingen uitgaven’ te lezen. Hier is niet alleen veel vakkennis in verwerkt, maar ook is er van te leren welke literatuur van waarde kan worden geacht en welke niet… en waarom. Ook kunt u ons altijd mailen en begeleiding vragen bij het bestuderen van het ‘handschriftontwikkelingsonderwerp’ van uw keuze.

De pagina’s zijn samengesteld door het dagelijks bestuur. Meer over het dagelijks bestuur kunt u lezen bij ‘Over de Stichting’/’media’.

 

enterenterenter
enterenterenter
enterenterenter

AUTEURSRECHT Website
© Stichting Schriftontwikkeling, Beuningen, 2012

Alle rechten voorbehouden op pagina’s, teksten, gedownloade bestanden en illustraties van deze website.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Schriftontwikkeling.
Voor zover het maken van kopieën uit deze website is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 19734, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1983, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.cedar.nl/pro). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze gepubliceerde website in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de Stichting te wenden.